• Tue. Jul 23rd, 2024

Lập trình

  • Home
  • Tự động deploy code trên hostinger

Tự động deploy code trên hostinger

Vào menu quản lý và chọn Advance->GIT để cài đặt và điền thông tin của reposity tương ứng Để tự động deploy thì cần thêm thông tin webhook của hosting…

Deploy an application vuejs with github page

1. Create a file vue.config.js with the following content: 2. Run npm run build which will create a dist folder, then upload all files in the dist folder to reposity…

How to add another PHP version in Laragon

Go to https://windows.php.net/downloads/releases/ and download version PHP which you want to add.Unzip the file and move folder to C:\laragon\bin\php

The term ‘vue’ is not recognized as the name of a cmdlet, function, script file, or operable program. Error in vuejs.

Nếu chưa cài đặt vue/cli thì vui lòng cài đặt với lệnh: npm install -g @vue/cli, sau đó gõ vue –version để xem cài đặt đã hoàn thành chưa. Trường…