• Wed. Jul 24th, 2024

The term ‘vue’ is not recognized as the name of a cmdlet, function, script file, or operable program. Error in vuejs.

Bykienthuchay.info

Nov 16, 2023

Nếu chưa cài đặt vue/cli thì vui lòng cài đặt với lệnh: npm install -g @vue/cli, sau đó gõ vue –version để xem cài đặt đã hoàn thành chưa.

Trường hợp đã cài đặt vue/cli nhưng vẫn bị lỗi trên thì gỡ bỏ nodejs phiên bản hiện tại và cài đặt lại phiên bản thấp hơn rồi tiến hành cài đặt lại vue/cli.